Miljö i hamn och varv

USS Avfallshanteringsplan 2023

Länk här kan du läsa hela planen

Biocid-färger är förbjudna enligt lag att användas för
båtar som har huvudsaklig förtöjningsplats i insjöar.
För ostkusten gäller respektive
kommuns bestämmelse.
Kommuner kan bestämma, att en hamn och/eller ett
varv, enbart ska använda biocidfria färger.
Det gäller för ägare till båtar, som har hamnplats på
ostkusten, att kontrollera om biocidfärg får användas!

Definitioner
Biocidfärg (giftiga färger) Biocidfärg är en båtbottenfärg som innehåller giftiga ämnen.
Dessa biocidfärger är områdesindelade och godkända
av Kemikalieinspektionen (KEMI) för två områden:
– Västkusten.
– Ostkusten förutom norra delen av Östersjön.
I övriga områden t ex insjöar är biocidfärger ej tillåtna
enligt lag.
Biocid-fri färg (ej giftiga färger)
Biocidfria färger kan användas i insjöar t ex Mälaren
men även på Ostkusten och Västkusten.
För båtar som används i Bottniska viken och i insjöar
finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får man
bara använda sådana giftfria färger som inte kräver
godkännande av Kemikalieinspektionen (KEMI).
Havs & Vattenmyndigheten (H&V, utg 2015, stycke
5) anser att båtens bottenfärg kan betraktas som giftfri
efter två säsonger i vattnet under förutsättning att
ingen ny biocidfärg lagts på.

Huvudsaklig förtöjningsplats
Den huvudsakliga förtöjningsplatsen bestämmer vilken
typ av båtbottenfärg som ska använda får användas!

Huvudsaklig förtöjningsplats Godkänd bottenfärg eller grundfärg
Endast hårda färger får användas
Hamn i Ekoln

Biocidfri bottenfärg.
Grundfärg

Ostkusten
(från Varvplats i Uppsala)

Godkänd hård ostkustbottenfärg.
Biocidfri bottenfärg.
Grundfärg.

Påväxt av vattenlevande organismer på båtar som vistas
på ostkusten är relativt liten eftersom organismerna har
svårt att fästa på båtar som åker eller ligger stilla under
korta tider.

 

Tillämpning av riktlinjerna

Under de cirka 5 månaderna som båten ligger i vattnet
försvinner ca 80 – 90 procent av den giftiga färgen ut i
vattnet.

Blödande båtbottenfärger
Från och med säsong 2016 tillåts inga båtar med;
blödande / polerande / mjuka båtbottenfärger
på varvet. Detta är ett gemensamt beslut av USS, ESK och UMS.
Båtar som tidigare inte haft varvsplats hos USS och har blödande båtbottenfärg ska skrapa/blästra/slipa bort färgen för färgborttagning. Båten måste därefter endast målas med biocidfria färger.

Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av miljö- och
hälsoskyddsnämnden att arbeta med
”Tillsyn av båtar, varv, gästhamnar, fritidshamnar
(slipning och tvättning, uppställning) m m”
kopplat till Vattendirektivet och miljömålet
”En giftfri miljö”.
Miljöförvaltningen kommer att arbeta med detta
genom kontakter och tillsynsbesök.