Varv

På telefon fungerar denna sida bäst om telefonen hålls liggande

Dagar för sjö- och torr-sättning återfinns nu mer i stora kalendern

Tips vid sjösättning

 • Var där i tid, kom en timme innan din utsatta tid, och var beredd på att det kan ta längre tid än planerat.
 • Räkna inte med att du kan utföra något sistaminuten jobb på båten sjösättningsdagen.
 • Ha lång lina ordentligt fast satt i fören, för att kunna styra båten under lyftet.
 • Kontrollera batterierna några dagar innan sjösättningen.
 • Kontrollera någon dag innan att markering för var slingen ska vara finns och är i så bra skick att dom finns kvar till hösten när dom verkligen behövs, Sling märken finns på te.x. Hjertmans och det ligger också ett antal i klubbhuset.
 • Mät in hur vaggan och stöttorna står och vilken höjd dom är ställda på. Det snabbar upp torrsättningen väldigt mycket om ställningen är bra inställd. skriv ner uppgifterna och spara uppgifterna till torrsättningen.
 • Har du pallvirke te x. under kölen mät in det och ta ett kort så du vet hur pallningen ska vara inför torrsättningen.

Tips vid torrsättning

 • Kom upp med båten till varvet med båten en halvtimme innan ditt planerade lyft.
 • Troligen är det bäst att lägga till kring mastkranen, och sedan förhöra sig om hur tidsschemat är.
 • Någon dag innan, ta fram uppgifter på hur vaggan stöttorna var inställda från föregående varvsperiod, sänk stöttor 4-5 cm under det måttet.
 • Om du har pallning te x. under kölen kontrollera dina noteringar och foton hur det var pallat (se “Tipps vid sjösättning”)
 • Ha en lång lina säkert fastsatt i fören för att guida båten under lyftet.
 • Var beredd på att både tider och turordning kan ändras pga. oförutsedda händelser.
 • Kontrollera att markering för var slingen ska sitta finns kvar.

Vid påmastning

 • Tänk igenom vilka vant och linor du behöver för att stabelisera masten och se till att dom är inknutna ytterst och kan lösgöras för sig.
 • Ofta behöver man var minst tre personer vid påmastningen.
 • Var hjälpsam vid mastkran, alla tjänar på det.
 • Var förberedd, tänk igenom momenten, så du inte behöver knyta om linor och vant vid mastkran.

Vid avmastning

 • vara förberedd när det är din tur vid kranen
 • ha alla vant lite lossade, på vissa båtar kan man lossa och knyta in några av vanten till masten innan man kommit till mastkranen.
 • när du kommer till mastkranen kontrollera vilka som ligger i kön före dig, det lönar sig också att vara beredd att ställa upp till om någon behöver hjälp.
 • stressa inte master är stora tunga och långa, det kan lätt hända olyckor.
 • Stressa inte heller andra, det skapar inget bra klimat i klubben.

Regler för varvet

 • Båt som står uppställd på varvet skall vara försäkrad till fulla värdet mot brand, stöld, slipskador, båtansvar, skador uppkomna vid torrsättning eller sjösättning samt vid transport av båt.
 • Alla uppställningsanordningar skall vara märkta med namn och telefonnummer väl synligt och vid varvsstädningen staplade på anvisad plats.
 • Varvsgruppen genomför besiktning av uppställningsanordningar och där dessa bedöms vara bristfälliga kontaktas ägaren för åtgärd.
 • Elföreskrifterna kräver låsta elskåp och sladd för utomhusbruk.
 • Båtägarna skall själva lämna uttjänta batterier till återvinningsstationen i Gottsunda eller annan återvinningsstation.
 • I miljöstationen finns fat för olja och glykol.
 • Ur brandskyddssynpunkt får under varvsperioden ej i båtarna förvaras  lösa dunkar med bränsle (diesel, bensin, etc).
 • Används värmefläkt i båten skall den vara bevakad vid användning och får inte lämnas igång över natten.
 • Behöver du el i större omfattning under vintern? Kontakta varvschefen för upprättande av avtal.
 • Vid svetsningsarbeten gäller reglerna för HETA ARBETEN (se ordningsregler). Svetsningsarbete måste alltid anmälas till varvschef eller vice varvschef före igångsättande.
 • Alla master som förvaras i mastskjulet skall vara märkta med namn och telefonnummer. Spridare på masterna skall vara avmonterade.

Ser du felet på bilden nedan?
(Längre ned på sidan kan du se hur det ska vara)

Även sommartid pågår det arbete på varvet. Som gräsklippning och vissa reparationer. I Klubbhuset finns Aktivitetspärmen där du kan anmäla dig att utföra din arbetsplikt.

Väldigt viktigt

Glöm inte att låsa fast vajern när ni har använt mastkranen. Spänn upp vajern och lås fast merxhaken enl bilden. Det leks med vajern sommartid och vi vill inte att det ska hända någon olycka pga. att den varit olåst.

USS:s varvsområde är sedan 1923 beläget vid åmynningen i Flottsund söder om Uppsala.

Det omfattar nu 17.000 m2 och arrenderas av Uppsala Kommun.

Varvet rymmer ca 280 båtar.

Här finns tillgång till miljöstation, mastkran, sjösättningsramp och fast kran med lyftkapacitet på 5 ton samt el och vatten.

Ansvariga för varvet är varvschef, vice varvschef och kvartersbasar.
Du hittar kontaktuppgifter under menyn USS, Organisation fliken Varvsgruppen

Ansökan om varvsplats finns under Medlemsinfo, Dokument medlem. Länk

Nedan ser du hur kvarteren är uppdelade. är du osäker på vilket kvarter du ligger på kan du se det på fakturan, du kan också logga in på Bas-K där uppgifterna också finns.