Årsmöte USS 2023

Lördag 25 mars kl 16:00 USS klubbhus

Här finns dagordning, verksamhetsberättelsen och andra dokument för USS årsmöte 2022. Även valberedningens förslag till styrelse och övriga valbara poster.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av sekreterare och ordförande för mötet.
Val av opartisk ordförande för mötet under punkt 7, 8 och 9
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhetsår.
12. Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring.
13. Behandling av i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande.
14. Val.
a) Val till styrelsen.
b) Val av vaktchef.
c) Val av isseglingsansvarig.
d) Val av 2 revisorer jämte suppleanter. I detta val får styrelsen ej delta.
e) Val till Minnesfondens fondstyrelse.
f ) Val till övriga förtroendeposter.
g) Val av 3 ledamöter i valberedningen, av vilka en är dess ordförande.
15. Veteranskepparna tillkännager sina representanter.
16. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.
17. Avtackningar och utmärkelser av jubilarer
18. Information
19. Mötets avslutande.